Kategórie

Zrýchlené objednávanie

AGROTEAM (https://www.agroteampresov.sk/)

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 

 1. Všeobecné ustanovenia
 2. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je AGROTEAM PREŠOV s.r.o., so sídlom Bajkalská 28, Prešov 080 01, IČO: 36 394 076, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 42889/P (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke agroteam.sk elektronického obchodu predávajúceho.


Kontaktné údaje predávajúceho:

 

E-mail: odbyt@agroteampresov.sk

Telefón: +421 905 479 065

 

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.
 2. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.
 3. Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu agroteam.sk ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru. Dostupnosť tovaru a doba jeho dodania je uvedená pri každom produkte, pred jeho objednaním.
 4. Kupujúcim je podnikateľ. Podnikateľom sa rozumie:
 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
 1. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

 

 1. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy
 2. Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu podnikateľovi s týmto jeho návrhom.

 

 1. Práva a povinnosti predávajúceho
 2. Predávajúci je povinný:
 3. dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve,  termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
 4. zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
 5. odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).
 6. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

 

 1. Práva a povinnosti kupujúceho
 2. Kupujúci je povinný:
 3. prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
 4. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
 5. nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
 6. potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby
 7. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

 

 1. Dodacie a platobné podmienky
 2. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke agroteam.sk elektronického obchodu predávajúceho.
 3. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu najneskôr v lehote do 30 dní od dodania tovaru dodávateľom alebo výrobcom tovaru predávajúcemu, alebo v inej dohodnutej lehote medzi zmluvnými stranami.
 4. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.
 5. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.
 6. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.
 7. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné plnomocenstvo. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve a skladné vo výške uvedenej v bode 2 tohto článku týchto všeobecných obchodných podmienok. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.
 8. Kupujúcemu odporúčame skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal, hneď po jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, odporúčame mu túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru odporúčame vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť podľa možností potvrdí dopravca. Zaslanie takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu následne pomôže predávajúcemu vyhodnotiť zodpovednosť za poškodenie zásielky a poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.
 9. Kupujúci je povinný, bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou, s tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.
 10. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu:odbyt@agroteampresov.sk, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.
 11. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode 5.2. Obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy, a to spôsobom, ktorý si kupujúci zvolí.
 12. Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru e-mailom. Tam kde je nutný záručný list, dostane ho v balení.
 13. Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:
 14. platba v hotovosti alebo platobnou kartou pri prevzatí tovaru v mieste podnikania podnikateľa,
 15. platba bankovým prevodom,
 16. platba platobnou kartou,
 17. platba platobnou bránou
 18. platba na faktúru

 

 1. Kúpna cena
 2. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") formou hotovostnej platby v určenej prevádzkarni predávajúceho, dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby, na základe vystavenej faktúry alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky, prípadne platobnou kartou.
 3. Cena objednávky je po jej odoslaní kupujúcim záväzná a nemenná.
 4. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
 5. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
 6. Všetky akcie sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.
 7. Všetky zľavy sú limitujúce. Je možné uplatniť iba 1 zľavu, v prípade viacerých zliav sa za platnú považuje vždy vyššia zľava.

 

 1. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare
 2. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
 3. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho.

 

 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
 2. Kupujúci podnikateľ nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.
 3. V prípade ak sa kupujúci rozhodne reklamovať (vrátiť tovar), a ukáže sa že dôvod reklamácie je daný z dôvodov na strane predávajúceho, zaväzuje sa predávajúci do 3 dní odo dňa doručenia vráteného tovaru vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu v plnom rozsahu.
 4. V prípade ak sa kupujúci rozhodne reklamovať (vrátiť tovar) bez udania dôvodu, predávajúci vráti kupujúcemu 80% z nákupnej ceny (20% z kúpnej ceny mu bude odrátaných ako manipulačný poplatok) ponížené o náklady na dovoz a odvoz tovaru, a to všetko do 120 dní odo dňa doručenia vráteného tovaru.

 

 1. Záverečné ustanovenia
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 3. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
 4. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.
 5. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
 6. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
 7. Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že prípadné spory medzi nimi budú riešiť dohodou, a ak k dohode nedôjde tak príslušnými všeobecnými súdmi Slovenskej republiky.

Objednaním tovaru z webu www.agroteam.sk potvrdzujem, že súhlasím s obchodnými podmienkami.

 

V Prešove, dňa 05.09.2022