Kategórie

Zrýchlené objednávanie

AGROTEAM (https://www.agroteampresov.sk/)

Orvego 50ml

«
Orvego 50ml
kód tovaru: 4618
EAN: 8586002980110
OTÁZKA K TOVARU
Kombinovaný fungicíd so systémovým a kontaktným účinkom určený na ochranu viniča proti peronospóre viniča vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou.

Účinná látka: 300 g/l ametocradin, 225 g/l dimethomorph

Benefity:

- spoľahlivosť a istota, preventívny a kuratívny účinok

- úplne nová účinná látka - antirezistná stratégia

- výborná rozpustnosť, vynikajúci ochranný štít

- priaznivý ekotoxikologický profil

- registrácia do integrovanej produkcie

Spôsob účinku:

Prípravok Orvego obsahuje dve účinné látky ametoctradin a dimethomorph.

Ametoctradin je nová účinná látka zo skupiny pyrimidilaminov. Sú to fungicídy s kontaktným účinkom s vysokou účinnosťou proti hubám z rodu Oomycetes vrátane P. infestans. Ametoctradin znižuje obsah ATP v cieľovej hube počas jej vývojových fáz tým, že inhibuje komplex III mitochondriálneho dýchania.

Dimethomorph je systémová morpholínová účinná látka s iným mechanizmom účinku, ako majú doposiaľ používané fungicídne látky. Dimethomorph spôsobuje morfogenézovú zmenu bunkovej steny, čo má za následok prerušenie vývoja huby. Preniká do rastlinných pletív a v nich koluje. Takto je zaistený hĺbkovo účinný aj kuratívny efekt na počiatočné štádia patogéna. Dimethomorph má tiež silný antisporulačný účinok, ktorý potláča tvorbu spór.

Vplyv na následné plodiny:

Pri dodržaní návodu na použitie nie sú známe žiadne obmedzenia.

Miešateľnosť:

Prípravok Orvego je kompatibilný s bežne používanými fungicídmi, insekticídmi a kvapalnými hnojivami. Pri použití prípadných kombinácií je potrebné dbať na zhodu optimálnych aplikačných termínov pre jednotlivé prípravky.

Pri príprave aplikačnej zmesi je potrebné jednotlivé koncentráty navzájom nemiešať, ale pridávať ich do postrekovača oddelene a za stáleho miešania. Doporučujeme najprv urobiť skúšku na miešateľnosť oboch prípravkov v príslušnej

koncentrácii za použitia miestnej vody. Pripravenú zmesnú aplikačnú kvapalinu je potrebné bezodkladne spotrebovať, nikdy ju nepripravujte do zásoby.

V prípade zmesí je potrebné dbať na dodržanie ochrannej doby a bezpečnostné opatrenia, stanovené aj pre druhý prípravok.

Používajte prípravky na ochranu rastlín bezpečne a zodpovedne. Pred použitím si pozorne prečítajte etiketu a informácie o produkte.

Rozsah registrácie prípravku v záhradníctve:

Plodina Škodlivý činiteľ Koncentrácia v % Čakacia lehota v dňoch
vinič Peronospóra viniča 8 ml 35 dní